Kalendář

<<10 / 2022>>
MoTuWeThFrSaSu
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Zobrazit kalendář

Projděte se naší školou

Můžete se projít naší školou. Tedy, jenom virtuálně, ale kdo má chuť se podívat, může přijít kdykoliv. Stačí se domluvit.

Tělocvična - týdenní rozvrh

 

Soutěže ve šk.roce 2022/23

 

 

Naše atletické rekordy

doc/454/ Dočkáme se letos překonání některého  školního rekordu?

Projekty EU

Hledání

Napište nám

9 + 8

Termíny třídních schůzek

 Najdete v Dokumentech školy 

Jídelníček na ZŠ

Školní vzdělávací program

ŠVP je uložen v ředitelně školy

Školní vzdělávací program
Základní školy a mateřské školy Hroznová Lhota
pro základní vzdělávání

 

Abychom tedy moudří byli a s námi celý svět, učme lidi učit se, ne aby se učili, ale aby věděli: vědět však ne, aby věděli, ale aby přikládali ruku k činu.

Jan Amos Komenský

Základní škola a mateřská škola Hroznová Lhota, okres Hodonín


Adresa školy: Školní 318
696 63 Hroznová Lhota IZO:
Základní škola – 102 391 360
Mateřská škola – 107 606 895
Školní družina – 118 600 591
Školní jídelna(MŠ) – 103 155 473
Školní jídelna- výdejna – 150 074 484
IČO: 750 24 381

Jméno ředitele: PaedDr.Lubomír Kříž

Kontakty: Tel. + fax 518 327 104
e-mail zshroz.lhota@worldonline.cz
www.zshroznovalhota.cz

Zřizovatel: Obec Hroznová Lhota, okres Hodonín
696 Hroznová Lhota 170
IČ: 00284912
Telefon: 518 327 120

 

Zástupce zřizovatele: Ing. Petr Hanák
Telefon : 518 327 120
e-mail: hroznova.lhota@cmail.cz

Platnost dokumentu od 1.9.2007 PaedDr.Lubomír Kříž
Obsah
I. Charakteristika školy 4

1. Základní informace 4
2. Popis budovy 4
3. Vybavení školy 5
4. Servisní služby 5
5. Charakteristika pedagogického sboru 6
6. Charakteristika žáků 6
7. Spolupráce s rodiči - KPŠ, Radou školy a s veřejností 6
8. Dlouhodobé projekty 7
 

II. Charakteristika ŠVP 7

1. Zaměření školy 7
2. Výchovné a vzdělávací strategie 9
3. Zabezpečení výuky se speciálními vzdělávacími potřebami 11
4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 14
5. Začlenění průřezových témat 15
- seznam použitých zkratek vyučovacích předmětů 17
- tabulky průřezových témat 18

III. Učební plán 23

1. Učební plán 1. stupeň 23
- poznámky k učebnímu plánu 1. stupně 23
- tabulka 24
2. Učební plán 2. stupeň 25
- poznámky k učebnímu plánu 2. stupně 25
- tabulka 26
3. Učební plán povinně volitelných předmětů 27
- poznámky k učebnímu plánu 27
- tabulka 28

IV. Učební osnovy 29
1. Učební osnovy 1. stupně 29
2. Učební osnovy 2. stupně 131
3. Učební osnovy povinně volitelných předmětů 267

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 307
1. Úvod 307
2. Pravidla pro hodnocení žáků 307
3. Plán autoevaluace školy 311


I. Charakteristika školy

1. Základní informace

Jsme plně organizovaná základní škola, která byla otevřena 1.9.1951.
Od 1.1.2003 jsme příspěvkovou organizací, vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině a ve Statutu školy. Škola je v systému ZŠ MŠMT vedena pod kódem ( IZO ) 600 115 917 a
u ČSÚ pod identifikačním číslem ( IČO) 750 24 381.

Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu – výdejnu, mateřskou školu a školní jídelnu MŠ.

Naše škola byla vybudovaná jako škola pro děti pěti spádových obcí ( Hroznová Lhota, Tasov, Žeraviny, Kozojídky a Kněždub ). Je umístěna na bezpečném místě bez dopravy nedaleko kopce Radošov. V současné má škola 13 tříd a 280 žáků. Počet žáků je v posledních letech ustálen a pohybuje se do 300. V každém ročníku nejsou paralelní třídy. Nejvyšší stav žáků byl ve školním roce 1965/66. V tomto roce na škole bylo zapsáno 496 žáků. O vzdělávání a chod školy se stará 17 učitelů, 2 vychovatelky ŠD , 1 ekonomická pracovnice, školník, 3 uklízečeky a 2 pracovnice školní jídelny- výdejny. O chod mateřské školy se starají 2 učitelky, dvě pracovnice ŠJ a jedna školnice.


2. Popis budovy

Škola je klasickou školou z padesátých let minulého století, skládá se z hlavní části, ve které jsou umístěny všechny učebny, odborné učebny, kabinety a administrativní kanceláře. Na hlavní část navazuje budova ve které je umístěna tělocvična , nad kterou je umístěno“řídící centrum“ školy, kabinet a bufet pro žáky.

Hlavní budova je třípodlažní. V suterénu se nachází školní dílna, školní družina ( dvě oddělení), odborná učebna estetické výchovy ( Hv a Vv), sklady a kancelář školníka. Je zde také umístěna posilovna pro žáky a šatny pro 1. a 2. stupeň.
V přízemí se nachází 6 kmenových tříd 1. stupně, kabinet 1. stupně, jídelna a učebna pro různé využití.V 1. podlaží jsou 3 kmenové třídy a 3 odborné učebny ( informatika (2), Ch-F ), kabinety učitelů, sborovna. Ve 2. podlaží jsou 4 kmenové třídy, odborné učebny
( zeměpisu-dějepisu, anglického jazyka, rodinné výchovy, vaření). Jsou zde umístěny také kabinety – matematiky, zeměpisu-dějepisu, sklad pomůcek, a českého jazyku.

Chodbou, na které jsou umístěny šatny TV dívek i chlapců se sprchami a kabinetem TV, je spojena hlavní budova s tělocvičnou. Z chodby se lze dostat na školní sportovní areál a školní dvůr.


3. Vybavení školy

Kmenové třídy jsou vybaveny moderními výškově nastavitelnými lavicemi. Další nábytek čeká výměna V učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, které slouží k odpočinkovým činnostem. K nejlépe vybaveným učebnám patří dvě učebny informatiky, jazyková učebna, stupínková učebna fyziky- chemie.Tělocvična nesplňuje přísná kriteria moderní tělesné výchovy. Vybavenost tělocvičny je však na dobré úrovni – pomůcek je dostatek . Kabinet tělesné výchovy je vybaven sjezdovými a běžeckými lyžemi, které využívají žáci naší školy i veřejnost.

Odpočinková činnost žáků je zabezpečena dostatečným pohybem žáků na chodbách a za příznivého počasí před budovou školy. Ve třídách i na chodbách 1. stupně k tomu slouží hrací koutky vybavené hračkami a koberci.

Ke škole patří sportovní areál – antukové volejbalové kurty, multifunkční hřiště s umělou trávou, travnaté hřiště na kopanou a běžecká dráha, která potřebuje rekonstruovat. Plochy jsou využívány ke školní i mimoškolní činnosti, ale také pro sportovní vyžití široké veřejnosti.Prostor před budovou školy je využíván také jako malé dopravní cvičné hřiště.
Pro tuto aktivitu máme dobře vybaven kabinet tělesné výchovy – ochranné přilby.


4. Servisní služby

Součástí školy je školní jídelna – výdejna, která zabezpečuje zdravou výživu žáků, dle platných norem a předpisů. Strava je dovážena z ŠJ ZŠ J.A.Komenského Veselí nad Moravou. Na škol funguje rychlé občerstvení – Bufík-Pufík, které nabízí dětem možnost pitného režimu, tak i zdravé výživy.

Odebíráme dotované školní mléko a mléčné výrobky.

Mimotřídní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Vyplývá z práce školní družiny, práce školního sportovního klubu i aktivity rodičovské veřejnosti.

Organizování práce kroužku logopedie pod vedením kvalifikovaného logopeda. Probíhá také výuka integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od 2. do 9. ročníku.
O děti s mentálním postižením pečuje asistentka pedagoga.

Prostory sportovišť jsou plně využity pro školní sportovní klub a jeho oddíly. Stejně tak prostory celé školy v odpoledních hodinách jsou maximálně využity pro zájmovou činnost žáků.

Tělocvična i venkovní sportoviště jsou pronajímány spolkům i soukromým subjektům k provozování sportovních činností dětí i dospělých.


5. Charakteristika pedagogického sboru

Při pedagogické práci prosazujeme osobní zodpovědnost, zainteresovanost a autoritu, které vycházejí z osobních a profesionálních kvalit učitele.

Pedagogický sbor základní školy má v současné době 20 pedagogů – 18 učitelů a 2 vychovatelky. Plně kvalifikovaných učitelů je 97 % , jeden učitel si doplňuje vzdělání. Učitelé se dle plánu DVPP zúčastňují školení dle zájmu a aprobací, prošli kurzy: tvorba ŠVP v pilotní škole v Lysicích, osobnostní a sociální výchova, projektové vyučování.

V pedagogickém sboru pracuje jedena asistentka pedagoga, jedna výchovná poradkyně, kteří spolupracují se žáky, učiteli i rodiči. Logopedickou péči na prvním stupni zajišťuje kvalifikovaný pedagog – logoped. Na škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů .

6. Charakteristika žáků

Žáci školy jsou většinou z pěti obcí – z Hroznové Lhoty, Tasova, Kozojídek, Žeravin a Kněžduba ( jen žáci druhého stupně ) V poslední době do školy dojíždí také žáci z Lipova, Hrubé Vrbky a Louky. Procentuálně nejvíce je žáků z Hroznové Lhoty, kolem 43%.


7. Spolupráce s rodiči - KPŠ, Radou školy a s veřejností

Chceme velmi intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací. Připravovat pro rodiče kulturní programy, Den otevřených dveří, využívat jejich pomoci a účasti při organizování projektového vyučování, letních a zimních pobytů v přírodě, zapojit je do programu celoživotního učení – počítačová gramotnost.

S rodiči realizujeme akce především v mimoškolní činnosti dětí. KPŠ podporuje naše školní akce finančně, ale také organizační pomocí. Uskutečňujeme dobrovolné práce ( ve prospěch druhých) k tvorbě i ochraně životního prostředí (Den Země ), podílíme se na zvelebování školy a jejího okolí, prostředí ŠD apod. Zlepšujeme způsoby propagace výsledků činnosti školy, tj. vystoupení žáků na veřejnosti, příprava kulturních programů pro důchodce, adopci na dálku, distribuci školního časopisu Střapec, přispívání do různých periodik, organizací nadregionálních sportovních soutěží, apod. Těmito aktivitami chceme postupně proniknout do povědomí širší veřejnosti, rozmanitými akcemi dát vědět o sobě a o naší práci.

Naší snahou je poskytovat veřejnosti základní a objektivní informace o škole, nabízet služby (pronájem nebytových prostor, tělocvičen, učeben, počítačové kurzy, besedy a přednášky se zajímavými lidmi, nabízet logopedickou péči, nabízet účast v různých kurzech a zájmových kroužcích, spolupracovat s různými organizacemi.

Průběžně spolupracovat s Městskou policií, Policií ČR, Pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC v Kyjově, Úřadem práce, se zastupitelstvem a radou města, Jihomoravským krajem SSS Hodonín, a jinými organizacemi.
Při škole pracuje KPŠ, Rada školy. Rodiče a širší veřejnost si může vyhledat aktuální informace o škole na našich webových stránkách www.zshroznovalhota.cz.


8. Dlouhodobé projekty
Preventivní projekt Peer, Acet, projekt bank baby- adopce na dálky ( ADRA), projekty – dny řemesel na základní škole, projekty s VIS, pořádání tradičních sportovních akcí – Zátopkovy štafety.

 

II. Charakteristika školního vzdělávacího programu


1. Zaměření školy


Naším záměrem je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně odpovědného, hledajícího své místo v životě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu, svobodně jednajícího, s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života, člověka hledajícího své místo ve sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy. Člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických životních situacích. Moderního člověka, který ví, kde jsou jeho kořeny.

Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.

Naším cílem je zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy a její estetiku,
na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samotnými. Je třeba dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s touto prací souvisí.

Škola se zaměří na:

 výpočetní techniku. Každý žák, který dokončí školní docházku v základní škole, by měl ovládat uživatelsky výpočetní techniku a měl by umět pracovat s internetem. Zájemci o výpočetní techniku by měli ovládat programování.
 cizí jazyky. Každý žák, který dokončí docházku by měl ovládat jeden cizí jazyk dle vlastního výběru. Dle zájmu je nabídnuta výuku dalšího cizího jazyka od 7. ročníku na 2. stupni základní školy.
 podporu vzdělávání učitelů
 volbu efektivních metod a forem výuky
 zvýraznění nových důležitých součástí vzdělávání: tj. multikulturní výchovu, environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, práci s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod školy z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany apod.
 diferenciaci žáků podle jejich potřeb a předpokladů ( talentovaní žáci, individuální péče speciálního pedagoga dětem se speciálními poruchami učení )
 týmovou spolupráci pedagogického sboru i odbornou způsobilost jednotlivých učitelů
 zřizování kmenových ( univerzálních ) učeben vybavených víceúčelovým, estetickým a funkčním zařízením, speciálních učeben a prostorů ( především na 2. stupni ), prostorů pro pedagogické a nepedagogické pracovníky.
 nákup učebnic, didaktické techniky, komunikačních a jiných pomůcek.
 vybavení prostorů pro zájmovou činnost po vyučování (ŠD) pracovním a odpočinkovým nábytkem pro relaxaci i pro učení.
 pořízení pomůcek a her pro mimoškolní a zájmovou činnost ŠD a ŠSK
 mimoškolní aktivity (kulturní programy,sportovní soutěže )
 využití práce v motivujícím prostředí
 spolupráci s Radou školy, se KPŠ
 práci v Žákovské samosprávě ( 5. – 9. ročník ) – učit se argumentovat, prosazovat zájmy jedince a kolektivu
 vytvoření pravidel žákovského soužití, přátelství, práv a povinností žáků, zásad demokracie, řešení vzájemných citových vztahů
 organizaci třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči během celého školního roku
 činnost Výchovné školní komise při řešení sociálně patologických jevů a výchovných problémů (Ustanovit )
 prohlubování multikulturní výchovy v praxi
 propagování výsledků školy na veřejnosti
 ochranu obyvatelstva za mimořádných situací - výchova a vzdělávání žáků v této oblasti je průběžně zařazována do vyučovacího procesu během celé školní docházky ve všech předmětech. Je vypracován evakuační plán školy, probíhá nácvik evakuace školy minimálně 2 x ročně. 1 x ročně se koná cvičení v přírodě, kde se plní činnosti ve smyslu ochrany člověka za mimořádných situací. Škola má vypracovaný Traumatologický plán první pomoci, provádí se nácvik první pomoci u žáků i učitelů pod odborným vedením. Tyto prvky jsou zařazovány i do projektového vyučování.
 protidrogovou prevenci – je vypracován školní Minimální protidrogový preventivní program. Součástí protidrogové prevence je i prevence sociálně patologických jevů. Ve škole pracuje výchovná komise, žákovská samospráva, je zřízena schránka důvěry.V rámci předmětu občanská výchova je toto téma realizováno i v projektovém vyučování, kde jsou využívány besedy a přednášky odborníků ( lékařů, kriminalistů) z různých organizací ( ACET, PPP, DPS Veselí nad Moravou ), k tomu slouží veškeré mimoškolní aktivity, např. činnosti v zájmových útvarech, ŠSK, folklórního souboru Kamejka atd.

 výchovu k volbě povolání - za tímto účelem pracuje na škole výchovný poradce. Téma je zpracováno v učebních plánech 1. – 9. ročníku. Spolupráce probíhá mezi třídním učitelem a rodiči. Aktualizují se informace a materiály k volbě povolání dle nabídek, probíhá spolupráce se zástupci středních škol, využívají se nabídky Dnů otevřených dveří v jednotlivých školách, každoročně probíhá Veletrh středních a odborných škol.
V rámci projektů provádíme besedy s odborníky z různých profesí, exkurze na Úřad
práce ( 8.,9. ročníky ), exkurze do firem, podniků a škol, kde získávají žáci příležitost
k podrobnějšímu seznámení se s praxí konkrétního povolání.
 v souvislosti na tradice regionu dbát na udržování lidových zvyků, tradic zvl.
ve výchovných předmětech


 

 


Tradiční akce, které jsou součástí školního vzdělávacího programu

Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů či skupin předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy nebo skupina, pro kterou je akce připravovávána.

 Výlety – 1. – 9. ročník
 Předmětové exkurze – 1. – 9. ročník
 Ochrana člověka za mimořádných situací – 1. – 9. ročník
 Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník
 Povinný plavecký výcvik – 2. a 3. ročníky
 Dopravní výchova – 3. – 5. ročníky
 Škola bruslení – 1. stupeň ( dle přírodních podmínek na vlastním kluzišti)
 Škola bruslení – zdokonalování – 2.stupeň ( dtto nebo zimní stadion v Uh. Ostrohu)
 Zdokonalovací plavecký výcvik – 5. ročník
 Celoškolní a předmětové projekty
 Sportovní kurz – 9.třídy
 Zdokonalovací kurz lyžování ( Filipov ) – podle přírodních podmínek
 Zátopkovy běhy
 Dny řemesel
 

2. Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

- umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

 moderní metody výuky, které podporují zvídavost, soutěživost, zodpovědnost, dodržování etiky komunikace
 dostatek informačních zdrojů ( využití spolupráce s obecní knihovnou, internet, exkurze, aj. )
 propojení informací se skutečným životem ( projekty )
 práce v motivujícím prostředí
 komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu, prezentace vlastních výsledků
 využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek
 využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek pro individuální činnosti žáků i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě
 hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabé stránky
 vést žáky k vlastní organizaci učení
 využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků
 osobní příklad
 volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení, respektovat schopnosti žáků

Kompetence k řešení problémů

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

 vést žáky k dovednosti dokázat v praktickém životě použít všech nabytých zkušeností, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je při rozhodování o vlastním životě a profesní orientaci
 zapojovat žáky podle schopností a dovedností do soutěží
 vést žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení
 žáci jsou vedeni k prezentaci svých myšlenek a nápadů při řešení problémů v Žákovské samosprávě
 zdokonalovat kompetenci práce s informacemi různých zdrojů (internet, média, aj.)
 učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, porozumět grafům, diagramům a tabulkám

Kompetence komunikativní

- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

 žáci připravují své články do školního časopisu Střapec
 učit žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor, nést důsledky za svá rozhodnutí a poslouchat názor jiných
 učit žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám
 projektové vyučování – rozvíjení komunikačních dovedností, prezentace vlastních výsledků
 zdokonalovat kultivovanost ústního projevu ( kroužek Logopedické chvilky – 1. stupeň )


Kompetence sociální a personální

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých

 rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu
 rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem
 vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování
 učit žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy
 spolupráce s rodiči a dalšími partnery
 spolupráce učitelů a podíl na řízení školy
 jasná pravidla pro soužití ve škole ( práva, povinnosti, sankce )
 vytvářet u žáků logické a kritické myšlení
 utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí

Kompetence občanské

- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti

 vést žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví
 naučit žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých, utvářet se a projevovat se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti, projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímat citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě
 získat pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránit
 naučit žáky orientovat se ve vlastním citovém životě a v citových vztazích
 vytvářet smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně žáky zapojovat do kulturního dění a aktivit ( účast na kulturních a sportovních akcích )
 dovednost chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy Den Země ( sběr papíru, třídění odpadu, atd. )

Kompetence pracovní

- pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané
vědomosti a dovednosti při profesní orientaci

 vést žáky k poznání své reálné možnosti a umět je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci
 doplňovat výuku o praktické exkurze
 nabídkou volitelných předmětů pomáhat žákům při profesní orientaci ( Rukodělné činnosti, Technika administrativy, Technické kreslení, Informatika, Cizí jazyky )
 učit žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na jejich základě se správně rozhodovat o výběru vhodného povolání ( návštěva Úřadu práce, dotazníky a pracovní listy, exkurze, video, internet )
 připravit žáky na přechod ze základní školy na jiný typ školy a do světa práce
 vypěstovat u žáků dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti


3. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Mimořádně vzdělaní žáci svými vědomostmi a dovednostmi přesahují stanovené požadavky. Jejich vzdělávání vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech.

Naše škola nabízí těmto dětem:
 práci ve skupinách (Nadaní žáci řeší náročnější úlohy nebo působí jako vedoucí a organizátoři skupinové práce.)
 pomoc spolužákům přímo ve výuce nebo při doučování
 domácí úkoly (Tito žáci zpracovávají náročnější zadání, která pro ně představují dostatečný stimul.)
 projektové vyučování
 povinně volitelné předměty, které jsou na naší škole od sedmého ročníku (konverzace z anglického jazyka, německý jazyk, environmentální výchova, technické kreslení, základy administrativy, dramatická výchova)
 nepovinné předměty (náboženství, sportovní hry)
 zájmové kroužky (Florbal, Keramický kroužek, Kroužek počítačových her, ruční práce, práce s legem, logopedie, volejbal, zdravotnický, dyslektický, debrujáři, národopisný,ekologický, míčové hry, divadelní a dramatický)
 olympiády
 soutěže
 činnost v školním sportovním klubu ( aktivní účast v tréninkovém procesu oddílů : volejbalu, vybíjené, florbalu )
 činnost v národopisném souboru Kamejka

Žáci v pátých a devátých ročnících si mohou podat přihlášku na gymnázium (víceleté, čtyřleté).
Uvědomujeme si skutečnost, že tělesný, citový a intelektový vývoj mimořádně nadaných dětí nemusí být na stejné úrovni. Snažíme se rozvíjet jejich nadprůměrné schopnosti, tvořivost a volní schopnosti.
Při diagnostice nadaných dětí spolupracujeme s odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny, popř. z Speciálně pedagogického centra.
Informace o mimořádně nadaných dětech získáváme už před vstupem do prvního ročníku, udržujeme stálý kontakt s mateřskými školami.


5. Začlenění průřezových témat

Ve vyučovacích předmětech 1. – 9. ročníku jsou zařazena průřezová témata a jejich tematické okruhy: Osobnostní a sociální výchova – OSV
Výchova demokratického občana – VDO
Výchova k myšlení evropských a globálních souvislostech – VMEGS
Multikulturní výchova – MkV
Environmentální výchova – EV
Mediální výchova – MV

Osobnostní a sociální výchova

Téma je realizováno v každodenní práci, je součástí vyučovacího procesu v 1. – 9. ročníku. Volením vhodných vyučovacích metod a forem práce škola rozvíjí osobnost žáka, jeho schopnost komunikace, utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, napomáhá zvládání vlastního chování žáka, rozvíjí získání dovedností při řešení konfliktních situací, přináší vědomosti týkající se duševní hygieny. K realizaci jsou využívány prostředky jako např. dramatická výchova, komunitní kruhy, práce v centrech, skupinová práce, blokové vyučování, projektové vyučování atd..

Výchova demokratického občana

Celkové dobré klima školy je základem pro naplnění cíle tohoto průřezového tématu. Nejvíce je zastoupena v oblasti Člověk a společnost a Člověk a jeho svět ( viz. tematické plány).

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Téma se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Prohlubuje poznatky a dovednosti, které si žáci osvojují v jednotlivých předmětech.
Zaměřujeme se na poznávání Evropy a světa jako celistvého prostředí, měnícího se v čase. K tomu využíváme projektové vyučování, v němž žáci poznávají životní styl a vzdělávání v evropských rodinách. ( př. Evropský den jazyků atd.).

Multikulturní výchova

Prolíná se všemi vzdělávacími oblastmi. Pedagogičtí pracovníci byli k tomuto tématu proškoleni. Naši školu navštěvují žáci z různých etnických menšin a z nejrůznějšího sociálního a kulturního prostředí. Škola zabezpečuje takové klima, aby se všichni cítili rovnoprávně, dodržovali vzájemnou toleranci a solidaritu.


Environmentální výchova

Prvky environmentální výchovy jsou zařazovány do výuky ve všech předmětech
od 1. – 9. ročníku. Některá témata s ekologickou tématikou jsou zpracována v rámci projektového vyučování. Výstupy z těchto aktivit jsou využívány k výzdobě školy.
Ve škole probíhá třídění odpadů a starého papíru. K tomu účelu slouží sběrové koše ve třídách.

Mediální výchova

Má nejbližší vazbu na oblast Jazyk a jazyková komunikace. Toto téma je realizováno formou tvorby školního časopisu Střapec, které žáci připravují a prezentují sami ve spolupráci s vyučujícím ČJ, žáci spolupracují s vedením školy při řešení problematiky školy – redakční rada - Žákovský parlament). Toto téma se realizuje i ve vzdělávací oblasti Umění a - kultura. Na škole pracuje lidový sbor „ Kamejka“, který svými vystoupeními reprezentuje školu. Také oddíly ŠSK zviditelňují školu daleko za hranicemi regionu.
Jsou realizovány školní besedy a koncerty, žáci 1. a 2. stupně nacvičují divadelní představení ( pohádky, dramatizace v AJ), slavnostní zahájení a ukončení školního roku školního roku, Den otevřených dveří apod.


Průřezová témata a jejich tematické okruhy jsou integrovány do vyučovacích předmětů 1. – 9. ročníku – viz. tabulky.

 

 

 

 

 

 


 

© 2011 - Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota • Realizace web studio dat
Prohlášení o přístupnosti