Kalendář

<<7 / 2021>>
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Zobrazit kalendář

Projděte se naší školou

Můžete se projít naší školou. Tedy, jenom virtuálně, ale kdo má chuť se podívat, může přijít kdykoliv. Stačí se domluvit.

Tělocvična - týdenní rozvrh

 

Soutěže ve šk.roce 2020/21

Olympiáda z Čj - okres. kolo - Adriana Halíčková - 5. místo

Soutěž v Aj - okresní kolo - Ondřej Petrucha - 7. místo 

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo - Jan Zalubil - 6. místo

 Voda štětcem a básní - výtvarné kolo -

Daniela Vařechová - cena redakční rady

Aneta Svobodová - 3. místo

 

Naše atletické rekordy

doc/454/ Dočkáme se letos překonání některého  školního rekordu?

Hledání

Napište nám

6 + 4

Termíny třídních schůzek

 Najdete v Dokumentech školy 

Jídelníček na ZŠ

Projekty EU

Informace pro rodiče - otevření 1. stupně – 25.5. 2020

 Informace pro rodiče - otevření 1. stupně – 25.5. 2020

DLE OFICIÁLNÍHO SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ:
1. stupeň (1. až 5. roč.)
V souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně základní školy na organizovaných a zájmových aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná.
V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků a pedagogických i nepedagogických pracovníků bude i nadále pokračovat distanční výuka (tedy pro žáky, kteří do školy nenastoupí).
Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny je podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost.
Aby se naše škola mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Své vyjádření spolu s čestným prohlášením pošlete, prosím, co nejdříve, nejlépe do 13. května 2020 na emailovou adresu své třídní učitelky nebo odevzdejte přímo ve škole. V případě, že se rozhodnete dítě do školy neposílat, není zapotřebí vyplňovat čestné prohlášení. 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO OTEVŘENÍ ŠKOLY
1. Zjištění zájmu zákonných zástupců
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o školní docházku svého dítěte vyplněním Dotazníku pro rodiče (do 13. 5. 2020.) Všichni rodiče, výše jmenovaných žáků, zašlou (co nejdříve) vyplněný dotazník třídnímu učiteli svého dítěte do e-mailu nebo odevzdají přímo ve škole. V případě zájmu o školní docházku (odpověď v dotazníku ANO) vyplní a podepíše zákonný zástupce Čestné prohlášení, které naskenované odešle taktéž třídnímu učiteli do e-mailu nebo odevzdá přímo ve škole (nejpozději do 13. 5. 2020). Čestné prohlášení zákonného zástupce je nezbytné k zařazení žáka do školní skupiny. Pokud zákonný zástupce žáka tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
2. Rozdělení žáků do školních skupin
Žáci budou rozděleni do školních skupin maximálně po 15, které se nebudou během docházky do školy do 30. 6. 2020 měnit. Každá skupina bude pracovat odděleně. O složení skupin a časovém rozvrhu práce budou rodiče informování prostřednictvím třídních učitelů.  
3. Zajištění stravování
Oběd bude dle stanovených hygienických podmínek pro jednotlivé skupiny zajištěn ve školní jídelně.
4. Zdravotní stav žáků
 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
5. Cesta do školy
Cestou do školy se pohyb žáků řídí obecnými pravidly chování – žáci mají roušku a udržují rozestupy nejméně 2 metry (mimo rodinných příslušníků).Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
6. Organizace pohybu osob před školou
Pro vstup do školy bude k dispozici pouze hlavní vchod. Po příchodu ke škole je nutné dodržet rovněž rozestupy 2 metry a zabránit shlukování dětí. Žáci průběžně přicházejí do školy těsně před začátkem vyučování. Nejdou do šatny, ale do předem domluvené učebny, kde se přezují.Vstup do školy je povolen pouze žákům.
7. Používání roušek
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
8. Pravidla chování žáků ve škole
Se stanovenými hygienickými pravidly chování žáků ve škole budou žáci seznámeni po příchodu do třídy (seznámení provede vedoucí školní skupiny). Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze školní skupiny či přípravy.
9. Vyzvedávání žáků a odchod žáků domů
Po ukončení dopoledního výukového bloku budou žáci dle rozpisu vydávání obědů, odváděni do školní jídelny. Po obědě lze žáky před školou vyzvednout (před hlavním vchodem do školy). Pokud žáci nechodí na oběd, budou po ukončení dopoledního vyučování odváděni k hlavnímu vchodu. Skupiny, které budou zůstávat na odpolední blok, se po obědě navrátí (pod dohledem učitele) do své třídy. Vyzvedávání žáků těchto skupin může probíhat během celého odpoledne, až do 15.30 hod. Zákonný zástupce do školy nevstupuje, zazvoní nebo pedagoga upozorní telefonicky.
10. Docházka a omlouvání žáků
Vedoucí jednotlivých školních skupin vedou evidenci o docházce žáků. Zákonný zástupce co nejdříve omlouvá nepřítomnost žáka ve škole. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude učitel žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
11. Výuka tělesné výchovy
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není povolena. Během dne budou v jednotlivých skupinách probíhat pouze tělovýchovné chvilky k protažení a relaxaci těla a pobyt ve venkovních prostorách areálu školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
12. Dezinfekce a příprava prostor školy
Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. Úklid, dezinfekce a příprava prostor školy bude probíhat každodenně dle stanovených hygienických opatření k zabezpečení prevence šíření koronaviru.
Je možné, že nastanou nějaké změny. O každé změně budete ihned informováni.
         Čestné prohlášení i dotazník si můžete vyzvednout i ve škole na lavici za vchodovými dveřmi - v pracovní dny 7:00 - 13:00 hod.                                                                                                                                                                                       
Ing. Josef Pavlica, ředitel školy
 
Čestné prohlášení.pdf (.pdf, 268.76 KB)
Dotazník.docx (.docx, 11.98 KB)
Směrnice (.pdf, 828.04 KB)
© 2011 - Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota • Realizace web studio dat
Prohlášení o přístupnosti